Diction
Ring til 401 98 040
Hverdager fra 08.00 til 16.00

Handelsbetingelser for Diction AS

Versjon 14.03.2022

1. Omfang og definisjoner

Diction AS (heretter kalt «Diction»)leverer oversettelses- og korrekturlesningstjenester både til bedrifter og private. Hvis ikke annet er avtalt mellom deg som kunde og Diction gjelder handelsbetingelsene i dette dokument. Disse har forrang fremfor andre regler og bestemmelser så lenge de ikke strider mot ufravikelige lover og regler.

Den tekst eller lignende du som kunde leverer til Diction kalles «Materialet» og det ferdige oversatte produktet kalles «Tjenesten».

2. Avtaleinngåelse og pris

Som kunde forplikter du deg til å informere om oppgavens omfang før avtale inngås. Dette kan gjøres ved å sende oss Materialet på forhånd.

Diction beregner prisen på en oppgave basert på en totalvurdering av oppgavens omfang og kompleksitet. Før arbeidet igangsettes mottar du et tilbud eller en ordrebekreftelse som angir prisen på selve oversettelses- eller korrekturoppgaven. Likeledes eventuelle avgifter, leveringskostnader, mva. og andre kostnader og gebyrer. Med mindre annet er oppgitt, er alle priser i NOK ekskl. mva. Dersom det ikke er mulig å gi en fast pris på forhånd, skal Diction oppgi det grunnlag de vil beregne prisen ut fra. Med mindre annet er oppgitt er tilbud gyldige i 10 dager.

Diction har alltid rett til å sende tilbud eller ordrebekreftelse pr. e-post. Diction kan kreve sikkerhet for betaling dersom det anses nødvendig.

3. Format og kvalitet på det leverte materiale

Med mindre annet er avtalt, forplikter du som kunde å levere materialet digitalt i et av følgende formater: Ren tekstfil (ASCII-format), PDF-fil, bildefil (JPEG-, PNG- og GIF-formater aksepteres), Rich Text Format-dokument, Microsoft Word dokument eller ukryptert e-post. Det er ditt ansvar å sørge for at Materialet leveres i et format som kan åpnes av Diction uten bruk av spesielle tillegg, programmer eller tjenester.

Dersom du som kunde foretar endringer i det leverte materiale etter at en bindende avtale er inngått, kan Diction regulere avtalt pris og utsette den avtalte leveringstid. Diction er ikke forpliktet til å akseptere endringer av oppgaven etter avtaleinngåelsen, i så fall kan Diction heve avtalen.

Kunden plikter før avtaleinngåelse skriftlig å informere Diction om eventuelle særlige forutsetninger for utførelsen av oppgaven. Dette gjelder særskilte krav til terminologi, teknisk-, medisinsk- eller juridisk kjennskap og språkbruk mv.

4. Ytelse og levering

Tjenesten kan ikke inkludere mer enn den avtalte oversettelsen eller korrekturlesingen. Diction har rett til på egen hånd å foreta eventuelle layoutendringer mv. Det kan være endring av font, tekststørrelse, farger, filformat, layout osv. Diction er med mindre annet uttrykkelig er avtalt, alltid berettiget til å levere Tjenesten som ren tekstfil, Word-dokument, PDF-dokument, bildefil eller pr. e-post.

Diction har rett til uten Kundens samtykke å bruke underleverandører eller andre tredjeparter, inkludert uavhengige frilansoversettere. Diction er ikke forpliktet til å bruke autoriserte eller på annen måte profesjonelt godkjente oversettere, med mindre dette er avtalt som Tjeneste.

Leveringstiden avtales med Kunden. Med mindre annet er avtalt skal levering skje innenfor rimelig tid etter at Diction mottok Materialet i sin helhet. Levering på leveringsdato regnes som rettidig når dette har funnet sted før midnatt. Diction har rett til å utsette eller stoppe pågående eller nye oppgaver dersom betaling ikke er mottatt for tidligere innsendte oppgaver.

Dersom leveringsfristen ikke kan overholdes på grunn av særlige forhold som ikke skyldes Dictions forhold, har Diction rett til å utsette levering eller etter omstendighetene heve avtalen. Kunden har i slike tilfeller ikke rett til å kreve prisavslag, erstatning, bot, erstatning eller refusjon. Spesielle omstendigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, brann, ulykker, streik, opptøyer, krig, epidemier, transportproblemer og tiltak iverksatt av offentlige myndigheter.

5. Fakturering mv.

Diction sender faktura elektronisk. Dersom kjøper ønsker papirfaktura tilsendt, kan Diction kreve et administrasjonsgebyr for dette. For privatkunder skal det totale salær betales på forskudd. Bedriftskunder har en forfallsdato på 14 dager fra fakturadato. Betaling med frigjørende virkning kan kun skje til Dictions bankkonto påført faktura. Ved betaling etter forfall påløper det renter på 2,5 % pr. påbegynt måned. Endringer i betalingsbetingelsene skal avtales skriftlig mellom partene (evt. per e-post). Betaling skal skje til rett tid, selv om det er reklamert. Dette gjelder også selv om Tjenesten er sendt til godkjenning eksternt eller internt.

6. Avbestilling, hevning og angrerett

Avbestiller du som kunde oppdraget, kan Diction selv beregne og kreve godtgjørelse for det arbeid som allerede er utført. I så fall er Diction forpliktet til også å levere det arbeid som allerede er utført.

Avbestiller du som kunde hele eller deler av oppdraget, kan du ikke bruke Tjenesten eller deler av denne uten avtale med Diction. Alle leverte Tjenester skal i så fall slettes hvis du ikke får rett til å bruke det.

Hvis Tjenesten levert av Diction har vesentlig mangler kan du som kunde heve kjøpet. Diction har før du kan heve rett til innenfor rimelig tid å rette eventuelle feil og mangler.

Diction har rett til å heve avtalen helt eller delvis, eller utsette oppfyllelsen av avtalen dersom Kunden går konkurs, er under konkursbehandling eller ved insolvens.

Oversettelse- eller korrekturoppdrag utført av Diction for kunder som i hovedsak handler som forbruker, er beskyttet at den utvidede angrerett i forbrukerkjøp. Fristen for å angre starter å løpe dagen etter at avtalen er inngått og gjelder i 14 dager. Kunden samtykker i at arbeidet starter så snart Kunden har akseptert Dictions tilbud. Angreretten faller bort så snart oversettelses- eller korrekturarbeidet er påbegynt. Bedriftskunder har ikke angrerett.

7. Feil og mangler, reklamasjon og erstatningsansvar

Dersom du finner feil eller mangler ved den leverte Tjenesten, skal en klage rettes til Diction uten ugrunnet opphold, og må være Diction i hende senest fire dager etter levering av Tjenesten. Å levere en klage fritar deg ikke for de allerede avtalte betalingsforpliktelser.

Reklamasjon skal skje skriftlig via e-post til Diction med klar og presis angivelse av feilene. Dersom det er feil eller mangler vil disse bli rettet av Diction. Rettelser foretas gratis dersom det kan bevises at feilen er laget av Diction.

Dersom du selv foretar rettelser eller endringer i Tjenesten uten forutgående avtale med Diction, eller dersom du overskrider klagefristen, bortfaller retten til feilretting, prisavslag og/eller erstatning. Diction har rett til å kreve ekstra betaling dersom det skal foretas rettelser etter at reklamasjonsfristen er gått ut.

Det oversatte materiale må kun benyttes til lovlige formål. Diction kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår pga. mangelfulle eller forsinkede Tjenester. Det er ditt ansvar som kunde å kontrollere at oversettelsen ikke vil få uønskede helsemessige, økonomiske, politiske, sosiale eller menneskelige konsekvenser. Det er også ditt ansvar å informere om slike potensielle konsekvenser før bindende avtale inngås.

Dictions ansvar er til enhver tid begrenset oppad til et beløp tilsvarende det samlede salær eller maksimalt kr. 3000,-.

8. Trygghet for ditt materiale og dets innhold

Alle Diction-oversettere er bundet av taushetsplikt med hensyn til oversettelses- og korrekturoppgavene de påtar seg. Dette gjelder også frilansoversettere. Dette gjelder både innholdet i Materialet og personlige opplysninger man får kjennskap til ved utførelse av oppgaven.

9. Immaterielle rettigheter mv.

Når du som kunde leverer inn Materiale til oss, garanterer du at du/dere har alle de rettigheter som er nødvendige for å bruke Materialet, inkludert det å få det oversatt. Diction kan ikke holdes ansvarlig og skal holdes skadesløs for eventuelle brudd på opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter.

Diction eller den som utfører Tjenesten for Diction kan lage kopi av Materialet i den grad det er nødvendig for å utføre oppgaven hensiktsmessig og trygt.

Diction beholder med mindre annet er avtalt opphavsretten til enhver Tjeneste utført av Diction eller en av Diction betrodd person. Du som er kunde hos oss er forpliktet til å overholde og respektere alle opphavsrettigheter og eventuelle avtaler om kildeangivelse.

10. Lovvalg og verneting

Enhver tvist mellom deg som Kunde og Diction skal avgjøres etter norsk rett.

11. Andre bestemmelser

Kunden kan ikke på egenhånd kontakte Dictions oversettere eller frilandsoversettere med det formål å lage andre avtaler, inngå nye, eller omgå eksisterende avtaler enn de som er gjort med Diction. Dette gjelder alle oversettelses- og korrekturtjenester og har en tidsramme på 4 år etter Kundens siste oversettelses- eller korrekturavtale med Diction. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre erstatningsansvar. 

12. Personvern og informasjonskapsler (cookies)

Diction er opptatt av å beskytte informasjonssikkerheten til våre kunder og håndterer alle personopplysninger på en sikker måte. Vi selger eller videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter ikke personopplysninger med andre.

De aller fleste nettsider benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. Ved å bruke diction.no samtykker du i bruken av cookies. Her finner du informasjon om hvordan vi bruker cookies på diction.no.

Diction AS
Postadresse: Bogstadveien 27 B
0355 Oslo
Norge
401 98 040
Org.nr.: 919 257 121
EAN: 5797200064202
visa mastercard vipps