Diction
Ring til 401 98 040
Phone Hours Weekend

Personvernerklæring

Opplysninger om vår behandling av dine personopplysninger mv.

I denne personvernerklæringen får du nærmere informasjon om hvordan Diction ApS håndterer de personopplysninger vi behandler, og på hvilket grunnlag dette skjer. I tillegg får du informasjon om de særskilte rettighetene du har som registrert, med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger som kan tilbakeføres til deg.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du oss?

Diction ApS er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysningene vi har mottatt om deg.
Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.

Diction ApS

Gammeltorv 6, 3. 1457 København K

CVR-nr.: 35636455

Telefon: 22277016

E-postadresse: [email protected]

Når du bruker vår hjemmeside, samler vi inn følgende personopplysninger:

 • Formål: å besvare henvendelser fra potensielle kunder samt å utføre oversettelser for våre kunder
 • Hvilke typer personopplysninger vi behandler: kundeopplysninger samt ikke-kundeopplysninger i form av e-postadresse, fornavn og etternavn samt telefonnummer.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

 • Rettsgrunnlaget for behandlingen er henholdsvis personvernforordningens art. 6, nr. 1, bokstav b og samtykke etter art. 6, nr. 1, bokstav a i tilfeller hvor betingelsene for samtykke er oppfylt.

Hvor dine personopplysninger stammer fra:

 • Personopplysningene stammer fra at potensielle kunder henvender seg på Dictions hjemmeside, ev. med formål om å innhente tilbud eller på andre måter innlede en dialog med Diction.

Mottakere eller kategorier av mottakere:

Vi videregir dine personopplysninger til følgende mottakere:

 • Eksterne oversettere som trenger personopplysningene for å gjennomføre oppdragene, samt ved utarbeidelse av tilbud.

Oppbevaring av dine personopplysninger:

 • Vi kan på nåværende tidspunkt ikke angi hvor lenge vi vil oppbevare dine personopplysninger. Derimot kan vi oppgi at vi vil legge vekt på om det fortsatt er et saklig formål samt om behandlingen fortsatt er nødvendig, når vi tar stilling til hvor lenge dine opplysninger skal oppbevares.

Retningslinjer for informasjonskapsler

(Sett inn tekst fra Retningslinjer for informasjonskapsler eller lenke til https://www.diction.dk/cookies )

Når du er kunde og handler hos oss, behandles følgende personopplysninger:

 • Formål: å yte Dictions tjenester i form av oversettelse av dokumenter, som oversettelser, rådgivning, behandling, administrasjon og kredittvurdering av kunder samt intern risikostyring og markedsføring.

Oppfyllelse av forpliktelser i henhold til lovgivningen

 • Hvilke typer personopplysninger vi behandler: kundeopplysninger (navn, e-post, telefonnummer, adresse, betalingsopplysninger) samt opplysninger om personer omtalt i dokumentene, som kan være mange og forskjelligartede og variere fra sak til sak.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine alminnelige personopplysninger følger av:

 • Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1. bokstav a, hvis du har gitt samtykke, art. 6, nr. 1, bokstav b og b, hvis det er nødvendig som følge av en avtale du har inngått med oss, Artikkel 6, nr. 1, bokstav c, hvis det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse, Artikkel 6, nr. 1, bokstav f, hvis det er nødvendig for å forfølge en legitim interesse, og at dine interesser, grunnleggende rettigheter eller borgerfriheter ikke har forrang

Rettsgrunnlaget for vår behandling av følsomme personopplysninger forbundet med oversettelse av tekster følger av:

 • Personvernforordningens artikkel 9, nr. 2. bokstav a, hvis du har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger til ett eller flere spesifikke formål, med mindre det i EU-retten eller medlemsstatenes nasjonale rett er fastsatt at forbudet omtalt under nr. 1 ikke kan heves ved ditt samtykke.
 • Personvernforordningens artikkel 9, nr. 2. bokstav b, hvor behandling er nødvendig for å overholde våre eller dine arbeids-, helse- og sosialrettslige forpliktelser og spesifikke rettigheter, i den grad den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstatenes nasjonale rett eller en kollektiv overenskomst i henhold til medlemsstatenes nasjonale rett, som gir nødvendige garantier for dine grunnleggende rettigheter og interesser.
 • Personvernforordningens artikkel 9, nr. 2. bokstav c, hvor behandling er nødvendig for å beskytte dine eller en annen fysisk persons vitale interesser i tilfeller hvor du fysisk eller juridisk ikke er i stand til å gi samtykke.
 • Personvernforordningens artikkel 9, nr. 2. bokstav f, hvor behandling er nødvendig for at rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller når domstoler handler i egenskap av domstol.
 • Personvernforordningens artikkel 9, nr. 2. bokstav g, hvor behandling er nødvendig av hensyn til vesentlige samfunnsinteresser på grunnlag av EU-retten eller medlemsstatenes nasjonale rett og står i rimelig forhold til det mål som forfølges, respekterer det vesentligste innholdet av retten til databeskyttelse og sikrer passende og spesifikke tiltak for å beskytte den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser.
 • Personvernforordningens artikkel 9, nr. 2. bokstav h, hvor behandling er nødvendig med henblikk på forebyggende medisin eller arbeidsmedisin til vurdering av arbeidstakerens arbeidsevne, medisinsk diagnose, ytelse av sosial- og helseomsorg eller -behandling eller forvaltning av sosial- og helseomsorg og -tjenester på grunnlag av EU-retten eller medlemsstatenes nasjonale rett eller i henhold til en kontrakt med en ansatt i helsesektoren og underlagt de betingelser og garantier som er beskrevet i nr. 3.
 • Personvernforordningens artikkel 9, nr. 2. bokstav i, hvor behandling er nødvendig av hensyn til samfunnsinteresser på folkehelseområdet, f.eks. beskyttelse mot alvorlige grenseoverskridende helserisikoer eller sikring av høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder for sykepleie og legemidler eller medisinsk utstyr på grunnlag av EU-retten eller medlemsstatenes nasjonale rett, som fastsetter passende og spesifikke tiltak for beskyttelse av den registrertes rettigheter og borgerfriheter, fortrinnsvis taushetsplikt.
 • Personvernforordningens artikkel 9, nr. 2. bokstav j, hvor behandling er nødvendig til arkivformål i samfunnets interesse, til vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikkel 89, nr. 1, på grunnlag av EU-retten eller medlemsstatenes nasjonale rett og står i rimelig forhold til det mål som forfølges, respekterer det vesentligste innholdet av retten til personvern og sikrer passende og spesifikke tiltak for beskyttelse av den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser.

Hvor dine personopplysninger stammer fra:

 • Dataen stammer fra deg som har sendt dine kundeopplysninger samt tekstmaterialet som skal oversettes.

Mottakere eller kategorier av mottakere:

Vi videregir dine personopplysninger til følgende mottakere:

 • eksterne oversettere som i det konkrete tilfellet har bruk for personopplysningene for å gjennomføre oppdragene, samt ved utarbeidelse av tilbud
 • offentlige myndigheter, vår revisor og bedriftsadvokat, jurist/advokat

Overføring til mottakere i tredjeland:

Hvis det er relevant for oversettelsesoppdraget, vil vi overføre dine personopplysninger til mottakere utenfor EU og EØS. Det dreier seg om de av våre oversettere som er basert i hhv. USA, Japan, Australia, Canada, Færøyene, New Zealand, Argentina, Storbritannia, Sveits og Sør-Korea. Vi kan opplyse om at overføringene i slike tilfeller vil skje i henhold til personvernforordningens artikkel 46 eller 49, nr. 1.
Du kan alltid henvende deg til Diction ApS for å få utlevert vår Standardkontrakt, hvor du finner relevante garantier for behandlingen.

Oppbevaring av dine personopplysninger

 • Vi kan på nåværende tidspunkt ikke angi hvor lenge vi vil oppbevare dine personopplysninger. Derimot kan vi oppgi at vi alltid vil vurdere om det fortsatt er et saklig formål samt om behandlingen fortsatt er nødvendig, når vi tar stilling til hvor lenge dine opplysninger skal oppbevares. Behandlingen opphører som hovedregel senest ett år etter at vi mottar personopplysninger, med mindre det er spesielle omstendigheter som tilsier at videre behandling vil være lovlig.

Hvis du søker om jobb hos oss, behandles følgende personopplysninger:

 • Formål: å vurdere søkeren som kandidat
 • Hvilke typer personopplysninger vi behandler: opplysninger om søkere fra CV, søknader og øvrige vedlegg i form av navn, e-postadresse, tidligere stillinger og arbeidserfaring, kompetanse, adresse og fødselsdato mv.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

 • Rettsgrunnlaget for behandlingen er henholdsvis personvernforordningens art. 6, nr. 1, bokstav b og samtykke etter art. 6, nr. 1, bokstav a i tilfelle betingelsene for samtykke er oppfylt.

Hvor dine personopplysninger stammer fra:

 • Personopplysningene stammer fra dokumenter som søkeren av egen fri vilje har sendt til Diction i håp om å bli ansatt i en stilling hos Diction.

Oppbevaring av dine personopplysninger:

 • Vi kan på nåværende tidspunkt ikke angi hvor lenge vi vil oppbevare dine personopplysninger. Derimot kan vi oppgi at vi vil legge vekt på om det fortsatt er et saklig formål samt om behandlingen fortsatt er nødvendig, når vi tar stilling til hvor lenge dine opplysninger skal oppbevares. Har du gitt samtykke til at Diction kan beholde og oppbevare søknaden din til fremtidig rekruttering, kan du når som helst trekke samtykket tilbake ved å kontakte Diction.

Dine rettigheter

Du har ifølge personvernforordningen en rekke rettigheter med hensyn til vår behandling av opplysninger om deg. Hvis du vil gjøre bruk av disse rettighetene, skal du kontakte oss.

Rett til å se opplysninger (innsynsrett)

Du har rett til å få innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg, samt en rekke andre opplysninger.

Rett til korrigering (retting)

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting

I særskilte tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Rett til begrensning av behandling

Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi i fremtiden kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse

Du har i visse tilfeller rett til å rette innsigelse mot vår eller lovlige behandling av dine personopplysninger.

Du kan også rette innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har rett til å inngi en klage til Datatilsynet hvis du er utilfreds med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentopplysning

Dette er 1.0 versjon av Diction ApS’ personvernerklæring skrevet 12. maj 2022.

Betal med kort eller Vipps

Vi tilbyr nettbetaling til private kunder.
visa mastercard vipps
Motta et uforpliktende tilbud
Diction AS
Postadresse: Bogstadveien 27 B
0355 Oslo
Norge
401 98 040
Org.nr.: 919 257 121
EAN: 5797200064202
visa mastercard vipps